What do you want to study?
We are a FREE SERVICE.
 
Simply click the Open Application button below and fill out the short form.  
It should take about 2-minutes to complete. 
 
We then find you offers from Chinese universities and help you
navigate the application process if you choose to apply.
 
Did we mention we do this all for free?
 
0
Universities
0+
Courses
0
Nationalities
0+
Students Assisted
0
Сities
Check out the latest testimonials from our students!
Check it out
Our universities
对外经济贸易大学 Duìwài Jīngjì Màoyì Dàxué
清华大学 Qīnghuá Dàxué
大连理工大学 Dàlián Lǐgōng Dàxué
北京林业大学 Běijīng Línyè Dàxué
北京理工大学 Běijīng Lǐgōng Dàxué
北京中医药大学 Běijīng Zhōng Yīyào Dàxué
北京第二外国语学院 Běijīng Dì èr Wàiguóyǔ Xuéyuàn
北京交通大学 Běijīng Jiāotōng Dàxué
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen (CUHK(SZ)) is a higher learning institution in Shenzhen, China. It was jointly founded by the Chinese University of Hong Kong (CUHK) and Shenzhen University.
Beijing Language and Culture University (BLCU 北京语言大学; Běijīng Yǔyán Dàxué), colloquially known in Chinese as Yuyan Xueyuan (语言学院; Yǔyán Xuéyuàn),
北京科技大学 Běijīng Kējì Dàxúe
上海大学 Shànghǎi Dàxué colloquially known as Shangda - 上大 Shàngdà
华南理工大学 Huánán Lǐgōng Dàxué
东华大学 Dōnghuá Dàxué)
华东师范大学 Huá Dōng Shī Fàn Dà Xué
The progress of Qindao College (QDC) over the past decade has been remarkable in the development of higher education in China.
Changchun University of Science and Technology : 长春理工大学; Chángchūn Lǐgōng Dàxué
Northwestern Polytechnical University (also known as NPU or NWPU; : 西北工业大学; Xīběi Gōngyè Dàxué
Jiangsu University (simplified Chinese: 江苏大学; 江蘇大學;: Jiāngsū Dàxué)
Nanjing University of Science and Technology or NJUST : 南京理工大学, Nánjīng Lǐgōng Dàxué; colloquially 南理工, Nánlǐgōng)
西安交通大学 Xīān Jāo Tōng Dà Xué
上海交通大学 Shànghǎi Jiātōng Dàxué
山东大学 Shāndōng Dàxué,
南开大学 Nánkāi Dàxué
The Huazhong University of Science and Technology (HUST; simplified Chinese: 华中科技大学;華中科技大學;Huázhōng Kējì Dàxué;
厦门大学 Xiàmén Dàxué
Beihang University, previously known as Beijing University of Aeronautics and Astronautics 北京航空航天大学 Běijīng Hángkōng Hángtiān Dàxué
Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 Běijīng Wàiguóyǔ Dàxué
四川大学 Sìchuān Dàxué
重庆大学 Chóngqìng Dàxué
苏州大学 Sūzhōu Dàxué
西安交通大学 Xī'ān Jiāotōng Dàxué
中国人民大学 Zhōngguó Rénmín Dàxué
中央财经大学 Zhōngyāng Cáijīng Dàxué
北京师范大学 Běijīng Shīfàn Dàxué
天津大学 Tiānjīn Dàxúe
武汉大学 Wǔhàn Dàxué
同济大学 Tóngjì Dàxué
浙江大学 Zhèjiāng Dàxué
暨南大学 Jìnán Dàxué
南京大学 Nánjīng Dàxué
中山大学 Zhōngshān Dàxué
云南大学 Yúnnán Dàxué
上海外国语大学 Shànghǎi Wài Gúo Yǔ Dàxué
哈尔滨工业大学 Hāěrbīn Gōngyè Dàxué
东南大学 Dōngnán Dàxué
首都经济贸易大学 Shǒudū Jīngjì Màoyì Dàxué
长安大学 Cháng'ān Dàxué
上海财经大学 Shànghǎi Cáijīng Dàxué
中国海洋大学 Zhōngguó Hǎiyáng Dàxué)
北京工业大学 Běijīng Gōngyè Dàxué
浙江工业大学 Zhèjiāng Gōngyè Dàxúe
江南大学 Jiāngnán Dàxué
合肥工业大学 Hefei Gōngyè Dàxué
南昌大学 Nánchāng Dàxué
山东大学 Shāndōng Dàxué
中南大学 Zhōngnán dàxué
西南财经大学 Xīnán Cáijīng Dàxué
浙江师范大学 Zhèjiāng Shīfàn Dàxué
华中师范大学 Huázhōng Shīfàn Dàxué
武汉理工大学 Wǔhàn Lǐgōng Dàxué
中南财经政法大学 zhōng nán cái dà (中南财大)
中国地质大学 Zhōngguó Dìzhì Dàxué
武汉科技大学 Wǔhàn Kējì Dàxué
三峡大学 Sānxiá Dàxué
湘潭大学 Xiāngtán Dàxué
湖南师范大学 Húnán Shīfàn Dàxué
华东理工大学 Huádōng Lǐgōng Dàxué
复旦大学 Fùdàn Dàxué
浙江理工大学 Zhèjiāng lǐgōng dàxué
温州大学 Wēnzhōu dàxué
南京师范大学 Nánjīng Shīfàn Dàxué
南京航空航天大学 Nánjīng Hángkōng Hángtīan Dàxué
南京农业大学 Nánjīng nóngyè dàxué
扬州大学 Yángzhōu Dàxué
中国矿业大学 Zhōngguó Kuàngyè Dàxué
南京工业大学 Nánjīng Gōngyè Dàxúe
南京信息工程大学 Nánjīng Xìnxī Gōngchéng Dàxué
南京邮电大学 Nánjīng Yóudiàn Dàxué
南京中医药大学 Nánjīng Zhōng Yīyào Dàxué
常州大学 Chángzhōu Dàxué
江苏科技大学 Jiāngsū KēJì Dàxué
徐州医科大学 Xúzhōu Yīke daxue
中北大学 Zhōngběi Dàxué
山东建筑大学 Shandong Jianzhu Daxue
山东理工大学 Shāndōng Lǐgōng Dàxué
青岛科技大学 Qīngdǎo Kējì Dàxué
西南交通大学 Xīnán Jiāotōng Dàxué
中国农业大学 Zhōngguó Nóngyè Dàxué
中国政法大学 Zhōngguó Zhèngfǎ Dàxué
北京邮电大学 Běijīng Yóu Diàn Dà Xué
北京化工大学 Běijīng Huàgōng Dàxué
中央民族大学 Zhōngyāng Mínzú Dàxúe
北京电影学院 Běijīng Diànyǐng Xuéyuàn
中国传媒大学 (Zhōngguó Chuánméi Dàxué)
中国青年政治学院 Zhōngguó Qīngnián Zhèngzhì Xuéyuàn
北方工业大学 běifāng gōngyè dàxué
北京工商大学 Běijīng Gōngshāng Dàxué
中国石油大学 (北京) Zhōngguó Shíyóu Dàxué (Běijīng)
外交学院 Wàijiāo Xuéyuàn
华南师范大学 Huánán shīfàn dàxué
广东外语外贸大学 Guǎngdōng Wàiyǔ Wàimào Dàxué
西北大学 Xīběi Dàxué
西安电子科技大学 Xīān Diànzǐ Kējì Dàxué)
西北农林科技大学 Xīběi Nónglín Kējì Dàxué
福建中医学院 Fújiàn Zhōngyī Xuéyuàn
渤海大学 Bóhăi Dàxué
石河子大学 Shíhézǐ Dàxué
南昌航空大学 Nánchāng Hángkōng Dàxué),
江西中医药大学 Jiangxi Zhong Yi Yao Da Xue
大连海事大学 Dàlián Hǎishì Dàxué
辽宁师范大学 Liáoníng Shīfàn Dàxué
沈阳农业大学 Shěnyáng Nóngyè Dàxué
沈阳医学院 Shěnyáng Yīxué Yuàn
辽宁石油化工大学; pinyin: Liáoníng Shíyóu Huàgōng Dàxué
沈阳工业大学 Shěnyáng Gōngyè Dàxué;
沈阳大学 Shěnyáng Dàxué
沈阳工程学院 Shěnyáng Gōngchéng Xuéyuàn
哈尔滨工程大学 Hāěrbīn Gōngchéng Dàxué
吉林大学 Jílín Dàxué
东北电力大学 Dōngběi Diànlì Dàxué
北华大学 Běihuá Dàxué
吉林师范大学 Jílín Shīfàn Dàxué
东北石油大学 Dōngběi Shíyóu Dàxué
南华大学 Nanhua Daxue
广西医科大学 pinyin: Guǎngxī Yīkē Dàxué
首都师范大学 Shǒudū Shīfàn Dàxué
天津中医学院 Tiānjīn Zhōngyī Xuéyuàn
北京大学 Běi Jīng Dà Xué
北京体育大学 Běijīng Tǐyù Dàxué
中央戏剧学院 Zhōngyāng Xìjù Xuéyuàn
中国美术学院 Zhōngguó Měishù Xuéyuàn
北京协和医学院 Běijīng Xiéhé Yīxuéyuàn
新疆大学 Xīnjiāng Dàxué
西藏大学 Xīzàng Dàxué
辽宁大学 Liáoníng Dàxué
内蒙古大学 Nèiměnggǔ Dàxué
海南大学 Hǎinán Dàxué